Skolas vēsture

1817. gadā Izvaltā darbu sāka jezuītu ģimnāzija, kurā mācības notika poļu valodā. No šī gada izvaltieši datē savas skolas sākumu. 1817. gadā skola darbojās kā klasiskā jezuītu ģimnāzija, kaut sākumā tajā bija tikai 17 audzēkņi. Vēlāk te darbojās 5 klases: zemākā, vidējā un augstākā gramatikas klase, poēzijas klase un retorikas klase.

Skolas atvēršanas gadā skolas prefekts bija Kazimirs Hlasko.

Diemžēl jezuītu skola Izvaltā nepastāvēja ilgi. Panākumi vietējo ļaužu katoliskā audzināšanā  nebija patīkami pareizticības piekritējiem- cara valdībai. 1820. gadā Krievijas cars izdeva pavēli par jezuītu darbības aizliegšanu un 24 stundu laikā jezuītiem lika atstāt Izvaltu. Skolas slēgšanas brīdī tajā mācījās 110 audzēkņi.  Apliecību par retorikas klases pabeigšanu paspēja saņemt Jezups Maciļevičs - 19 gs. labākās latgaliešu populārzinātniskās grāmatas "Pavuijceišona un vysaidi spasobi" (1850g.) autors.

            Ar 1864. gadu skola darbojās kā tautskola vīriešiem (mācījās 90 zēni) un vēlāk arī sievietēm (mācījās 6 meitenes). Mācības notika krievu valodā.

            Skola Izvaltā pastāvējusi arī 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā.

Laikā no 1928.- 1940. gadam par skolas pārzini strādāja Silvestrs Ikaunieks, kurš bija ievērojams Izvaltas pagasta sabiedriskais darbinieks. Viņa dzīves ceļš beidzās izsūtījumā Sibīrijā 1943. gadā.

            Vācu okupācijas laikā skolas telpās tika ierīkots vācu kara hospitālis,  darbojās arī skola.

            1950./1951. mācību gadā Izvaltā jau bija 8 klases.

            1954. gada pavasarī šeit notika pirmais vidusskolas izlaidums. Vidusskola pastāvēja līdz 1992. gadam.

            Laika gaitā ir mainījies skolas ārējais izskats. 1958. gadā tika uzcelta trīsstāvu piebūve un 1981. gadā tika uzbūvēts trešais stāvs arī vecajai jezuītu celtnei. 1997. gadā bijusī ciemata katlu māja tika pārbūvēta par sporta zāli.

            1997.gadā skolas ēka tika iekļauta LR aizsargājamo arhitektūras pieminekļu skaitā, pateicoties 19. gs. jezuītu būvēto ēku pamatam ar 2,5 m biezām sienām, kurās blakus cits citam tika guldīti šķelti akmeņi.

            No 1989.gada  līdz 2008./2009.mācību gada beigām Izvaltas pamatskolas direktors bija Jānis Tukāns. Šo divdesmit darba gadu laikā tika veiktas daudzas lielas izmaiņas gan skolas ēkā, piesaistot projektu līdzekļus, gan tās skolas dzīvē. Skolas direktors Jānis Tukāns, 2006. gadā apbalvots ar IZM Goda diplomu par veiksmīgu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē un bērnu un jauniešu izglītošanā. Šobrīd viņš ir Krāslavas Valsts Ģimnāzijas direktors.

No 2009./2010.mācību gada līdz 2015.gada 6.jūlijam Izvaltas pamatskolas direktore bija Zenta Gaveika. Šo gadu laikā tika izmainīts skolas ārējais izskats - nomainīti logi, veikta skolas siltināšana projekta ietvaros, izremontēta Izvaltas pamatskolas aktu zālē. Bijusi sadarbība arī ar projektiem skolas dzīves ietvaros, pasākumu izveidē, skolas dzīvē un ārpusstundu pasākumos. Šobrīd Zenta Gaveika turpina strādāt Izvaltas pamatskolā pasniedzot ģeogrāfiju un meitenēm mājturību un tehnoloģijas.