Skolotāju diena 2014

Skolotājam būt ir kas īpašs...

Kad rudens lapas ir viskrāsainākās un dārzos vēl koši greznojas dālijas un asteres, atnāk skolotāju diena. Vēl liekas, tepat bija karstā vasara, vērl nupat stundas iezvanīja pirmais septembris. Nu jau oktobris ar nebeidzamajām skolēnu balsu skaņām, kurām līdzās skolotāju balsis, pārliecinošas un spēcīgas, mīļas un piedodošas, satrauktas un sargājošas. Skolotāji – tā ir skolas dvēsele.

9.klases zēnu pavadībā Izvaltas pamatskolas zālē svinīgi ienāca skolotāji. Ar šādiem vārdiem iesākās pasākums veltīts skolotāju dienai. Tas izvērtās īpašs gan skolēniem, gan skolotājiem.

Katru dienu skolā skolēni satiek savus skolotājus un liekas, ka viņi ir tik pazīstami. Lai iepazīstinātu arī pārējos ar skolotājiem, 9.klases skolēni sagādāja pārsteigumu – aicināja kopā noskatīties 3D dokumentālo filmu „Mūsu skolotāji”. Pirms noskatīšanās izsniedza brilles un kā tas pienākas arī popkornu. Skolēni komentēja katru filmas „kadru”, katram skolotājam veltot mīļus, siltus vārdus, ieskatījās viņu bērnībā.

Būt par skolotāju nenoliedzami ir sūtība vai nolemtība, jo liktenis tik atbildīgu un grūtu darbu uztic tikai garā stiprajiem un dvēselē bagātākajiem cilvēkiem, kas spējīgi būt par iedvesmas un jaunrades avotu. Viena no tādām ir mūsu sporta skolotāja Juzefa Gribule, kas darba mūžu veltījusi sportam. Skolas direktores Z.Gaveikas labie vārdi un pateicība par ieguldīto darbu skolas dzīvē, sporta pulciņa dalībnieku Paulas un Danielas dzejas rindas, skolēnu smaidi un ziedu pušķu paldies ir apliecinājums viņas darbam.

Skolotāja J.Gribule saņēma Krāslavas novada Domes un Izvaltas pagasta pārvaldes atzinības rakstus par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un fiziskajā audzināšanā. Arī Swedbank uzskata viņu par „Labāko skolotāju 2014” pasniedzot dāvanu karti.

Būt par skolotāju – tā nav tikai misija, bet gan sirdsdegsme un izaicinājums. Tāda ir viņa – mūsu radošā un atraktīvā skolotāja I.Delvere, kas saņēma Latvija Izglītības un Zinātnes ministrijas atzinības rakstu par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībai.

Skolotājus sveica arī paši mazākie – bērnudārza audzēkņi ar iestudēto uzvedumu „Pasaka par rāceni”. Uzvedums bija izdevies – prieks bija gan skatītājiem, gan pašiem aktieriem! Dziesmotu sveicienu veltīja arī meiteņu ansamblis un meiteņu duets.

Neizpalika arī pagasta pārvaldes pārstāves A.Plataces skaistā sveiciena un saldā paldies teikšana par skolotāju atbalstu un dalību pagasta kultūras pasākumos.

Kad zeme iet rudenī ar miķelīšu ziediem,

Ar pīlādžiem, kas visiem spēku dod,

Šajā dienā mēs ar siltiem, mīļiem vārdiem

Gribam Jūs visus godināt.

Pēc šiem vārdiem skolotāju rokās gūla ziedu pušķi no visiem skolēniem kā pateicība. 9.klase devās vadīt pirmo mācību stundu. Tad apmeklēja pensionēto skolotāju mājās. Vēlāk nolika ziedus kapos uz bijušo skolotāju kapu kopiņām.

Paldies 9.klasei par sagādātajiem svētkiem!

 

Izvaltas pamatskolas 9.klases audzinātāja

                                                                                                                                      Misjune Ā.